XF aftur !!!!! hvenær er næsta kosningar ??

las á bloggið hans Jón Magnusson, um óleglegir innflytjendur, og um 215 þ. kronur sem þau eru að fá á mánaði á meðan oryrkjar og eldri fólk er að fá 173þ. á mánaði

 

 

mig langar að segja: 

fyrst og fremst þetta er kostnaði við allt á mann, þau fengu 7þ á viku plus BONUS kort til að borða, og stæró miðar. ekki á dag... kostnaði fer í húsnæði,lögfræðingar og fleiri ...

málið er notkun á orðaforða, ertu að hræða fólk við (óleglegir innflytjendur) afhverju notar ekki réttan orð ( hælisleitandi) þau eru fólk sem eru að flyja eitthvað hræðilegt á þeirra lönd. og þú virðist eins og þú ert að vorkenni starfsfólk í útlendingastofnun. en er þetta ekki þeirra vinnu? vertu ánægður að það þarf að halda fólk í starfi og ekki segja þeim upp... ertu ekki að fylgist með hvað er að gerast í okkar samfélaginu? er aðal vandamálið er hælisleitandi? hvað með heilbrigðiskerfi, menntunarkerfi, húsnæði og fleiri og fleiri.

og þá að segja ég er ekki á móti flottamenn sem flyja strið!!.. er fólk að koma og sækja um hæli vegna þess að þau eru að flyja PARADISE?

ég er alveg sammála þig að 173þ. er til skammar en þú átt að einbeita þig á að laga það, en ekki búa til ummræða sem skapast meira fordómar og aðskilnaður í okkar samfélaginu.

meira uppl. 

http://is.wikipedia.org/wiki/Frj%C3%A1lslyndi_flokkurinn

 


violence against children

i was very happy watching the news this evening, listening to the news about working against the violence in the family, and the influence on the children and how we should work with the children who are living in domestic violence ... what i am worried about is the children of the immigrant families, if they can speak about it, if this would not be more difficult for them, or if they know that they should not be ashamed to speak about it, did we think about different methods to reach for those children, do we know that many children who are living in domestic violence families, do not want to speak about that because they would feel that they are betrayed their famlilies, can we try to solve some of this cultural differences while we are speaking about this problem... can we try to use people who know the background of those families to deal with the problem, are´nt we suppose to educate the immigrants about the influence of the domestic violence on their children... 

in many countries even in the USA spanking the child is ok, or it is not against the law... 

let us hope that all of us can work together to have the best society everyone is dreaming about 


Jafnréttishús

it was a very good day yesterday, our teacher and student at Jafnréttishúsi were taking a very good part with the others

Jafnréttishús er með túlkaþjónusta, íslenskukennsla, ráðgjöf og fleiri... 

 


the immigrants jobs

i decided to start writing on my blogg again, since i did not do it for a long time and i feel that i need to speak about many things in my life which i have to discuss.

i want to start speaking about immigrants. their lives, what do they face everyday life. try to let the others understand the difficulties with immigrants to be part of the society, and now I will start to speak about the jobs for immigrants .. why it is difficult for an immigrant to get a job, is it realy because of the language or is it the integration itself, because the immigrant person does not know the people who knows people?? let us speak about this and discuss it in an open minded discussion, in this case i am not speaking about jobs at fish factories or cleaning.

 how many of you thinks that if there is a little problem with the writing Icelandic would not be a real reason no to hire the person as long as he is qualified with educaiton, experience and all what is needed for that job

how many of you thinks that the name of immigrant is a reason for not getting the job, even without inviting him to an interview because of his name.

can we start this discussion with open minded fótbolti,mamma,og aþena 016 


stefna 2009

Dokument 3.1.2.

Zjazd krajowy Aliansu Socjaldemokratycznego w dniach 27 – 29 marca 2009 roku w Smárinn w Kópavogur

Rezolucje polityczne

Praca i system opieki społecznej

Najważniejeszym zadaniem następnego rządu jest zapewnienie wzrostu potencjału kapitałowego, miejsc pracy i sprawnego systemu opieki społecznej.
Żyjemy w czasach przełomowych. Mamy za sobą kryzys systemu bankowego, spadek rozwoju gospodarczego, nierówny podział i ewidentne przejawy egoizmu. Nadal walczymy z konsekwencjami najgorszego w ponadstuletniej historii świata kryzysu gospodarczego.
W tych okolicznościach jedynie polityka Aliansu Socjaldemokratycznego jest odpowiedzią. Socjaldemokraci są założycielami systemu opieki społecznej w krajach skandynawskich zapewniając tym samym większą równość społeczną i lepszą konkurencyjność gospodarczą niż gdziekolwiek indziej na świecie.
Głównym celem Aliansu Socjaldemokratycznego jest prowadzenie polityki socjalistycznej niezbędnej do odbudowy gospodarki przez nadchodzące lata. Musimy dołóżyć wszelkich starań do tego, aby w tym systemie gospodarczym nikt nie czuł się skrzywdzony. Po wyborach w 2009 roku interesy Islandczyków będą najlepiej strzeżone przez rząd socjaldemokratczny, który wystąpi o członkowstwo w UE i podda tę propozycję pod ogólnokrajowe referendum.
Gospodarka i transformacja systemu politycznego
Rozwój gospodarczy musi odbywać się w taki sposób, aby chronić interes publiczny i nie faworyzować interesów prywatnych. Fundamentalna zasada polityki socjaldemokratycznej polegająca na udzieleniu pomocy osobom potrzebującym powinna przyświecać politykom w ich działaniach mających na celu ułatwienie sytuacji zadłużonych rodzin i wyprowadzenie ich z tych kłopotów.
Przy odbudowie gospodarki należy zapewnić konkurencyjnym przedsiębiorstwom wsparcie finansowe niezbędne do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Nie stać nas na marnowanie czasu. Państwo musi w sposób przejrzysty zająć się sprawami zadłużeń przedsiębiorstw i stosować sprawiedliwe metody rozwiązań w porównywalnych przypadkach. W ten sposób najlepiej można zapewnić ochronę interesów publicznych.
Wszystkie działania wymierzone w zwalczanie problemów przedsiębiorstw i rodzin muszą być odpowiedzialne i systematyczne, ponieważ w ten sposób możliwe będzie stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, spłaty długów i pokonania przy tym innych trudnych problemów. Wraz z planem działań musi być przedstawiona wyraźna wizja względem podstawowych zagadnień w polityce pieniężnej, w sprawach przyszłej waluty a także rekonstrukcji systemu gospodarczego.
Odbudowa gospodarcza musi odbywać się w bardziej otwartym i demokratycznym systemie rządowym. Polityczne ingerowanie przy zatrudnianiu urzędników osłabiła system administracyjny i podważyła jego profesjonalizm. Niezbędna jest zmiana konstytucji w celu zapewnienia posiadania wspólnych zasobów naturalnych jako dobra publicznego, prawa społeczeństwa do przeprowadzenia referendum i umożliwienie dokonywania zmian w konstytucji za zgodą parlamentu i społeczeństwa, tj. bez potrzeby organizowania wyborów parlamentarnych. Alians Socjaldemokratyczny podkreśla wagę zwołania zgromadzenia narodowego nie później niż 1 grudnia 2009 roku, zgodnie z przedłożonym projektem ustawy. Przedstawiciele różnych grup społecznych będą zasiadać w zgromadzeniu narodowym i przedstawiać propozycje do nowej konstytucji, które później zostaną ocenione w referendum narodowym.
Po kryzysie bankowym Alians Socjaldemokratyczny podkreślił wagę współpracy Islandii z krajami sąsiedzkimi i obowiązku przestrzegania praw społeczności międzynarodowej. Mały kraj doświadczający kłopotów, które mają swój początek w transakcjach międzypaństwowych, nie może ignorować powszechnych zasad obowiązujących na rynku międzynarodowym. Poprzez współpracę z Funduszem Międzynarodowym udało się stworzyć przesłanki do odbudowy gospodarki kraju we współpracy z państwami sąsiedzkimi. Odwrócenie negatywnego rozwoju w sprawach gospodarczych zależy przede wszystkim od tego czy będziemy mieli zapewniony dostęp do rynków zagranicznych a także od dobrej reputacji Islandii za granicą.

Europa
Pierwszym zadaniem nowego rządu jest pozyskanie zaufania i zadowolenia społeczeństwa ze stabilnej polityki gospodarczej. Częścią tego jest rozpoczęcie negocjacji członkowskich z UE a po ich ukończeniu wyniki tych negocjacji zostaną przedstawione i ocenione w referendum narodowym. W negocjacjach muszą wziąć udział m.in. przedstawiciele branż przemysłowych i osób w nich zatrudnionych, organizacje gminne a także organizacje ochrony środowiska i równouprawnienia. W czasie negocjacji Alians Socjaldemokraytczny będzie dążył do zapewnienia ochrony podstawowych interesów poszczególnych branż przemysłowych, szczególnie islandzkiego rybołóstwa i rolnictwa, a także naturalnych zasobów kraju. Wszczęte zostaną przygotowania do zmiany waluty.
Wniosek o członkostwo w UE i przygotowania do przyjęcia euro wzmocnią sytuację ekonomiczną osób i przedsiębiorstw w kraju, ponieważ kurs korony islandzkiej najprawdopodobniej wzmocni się a wysokość odsetek ulegnie zmniejszeniu z uwagi na ulepszone warunki udzielenia kredytów krajowych za granicą. Po wstąpieniu Islandii do UE sytuacja ekonomiczna rodzin ulegnie znacznej poprawie, ponieważ ceny produktów spożywczych, koszty odsetek a także ceny ogólnych towarów ulegną obniżeniu. Poza tym po przyjęciu nowej waluty anulowana zostanie indeksacja cen. Pełnoprawny udział we współpracy z państwami europejskimi zapewni również większą swobodę przepływu osób, dostęp do instytucji edukacynych i współpracy naukowej a także dostęp do największych rynków pracy i obszarów rynkowych świata. Członkostwo w UE jest sprawą demokratyczną, ponieważ przyczyni się to do lepszej sytuacji prawnej pracowników i grup mniejszościowych a także wzmocni bezpieczeństwo kraju.
Alians Socjaldemokratyczny dołoży wszelkich starań do tego, aby członkostwo Islandii w UE oznaczało dla kraju rozpoczęcie odbudowy różnorodnego życia gospodarczego na terenie pozamiejskim poprzez realizację unijnej polityki rozwoju regionalnego i zapewnienie gminom udziału w procesie podejmowania odpowiednich decyzji. Członkostwo w EU pomoże naprawić braki w umowie zawartej pomiędzy państwami EOG i zapewnić Islandczykom dostęp do tworzenia ustaw obowiązujących w kraju.
Praca
Należy opracować całościową strategię działań gospodarczych mających na celu stworzenie przesłanek do tego, by islandzka gospodarka znalazła się w gronie dziesięciu najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata przed rokiem 2020. Szczególnie ważne jest nakreślenie możliwości Islandii w dziedzinie ekologicznej działalności gospodarczej.
Wprowadzone w życie muszą być plany rządowe dotyczące stworzenia 6000 nowych miejsc prac w branży budowlanej, turystycznej i kulturowej, rybołóstwie, przemyśle energetycznym i wielu innych.
Ponadto Alians Socjaldemokratyczny skoncentruje się na realizacji wielostronnej strategii gospodarczej w całym kraju, która polega na tym, że małe, średnie i nowe przedsiębiorstwa otrzymają pomoc z funduszu zasiłków dla bezrobotnych i Urzędu Pracy niezbędną do tymczasowego zatrudnienia osób poszukujących pracy. Realizacja tych planów ma na celu zaangażowanie jak największych zasobów siły roboczej w branży budowlanej i naprawę systemu komunikacji. Przy przyznawaniu dofinansowania z funduszy publicznych brane będą pod uwagę szczególnie takie projekty, które powodują zwiększenie nowych miejsc pracy. Zmianie ulegnie regulamin Funduszu studentów islandzkich tak, by ułatwić osobom chętnym do rozpoczęcia nauki, zamiast poszukiwania pracy, otrzymanie pożyczek studenckich. Jednocześnie stworzona zostanie możliwość kontynuacji nauki na poziomie szkoły średniej w okresie letnim a także udostępnione zostanie wyposażenie w szkołach zawodowych dla studentów nie pracujących w okresie letnim i pragnących poszerzyć swoje wykształcenie.
System opieki społecznej
Alians Socjaldemokratyczny podkreśla wagę systemu opieki społecznej w życiu rodzin, którego celem jest ochrona i promowanie zdrowego życia.

Alians Socjaldemokratyczny zawsze podkreślał potrzebę zwiększenia praw osób starszych i niepełnosprawnych do powszechnego systemu ubezpieczeń, zapewniając każdemu dostęp do systemu opieki zdrowotnej niezależnie od sytuacji ekonomicznej i wprowadzenie w życie planu działań w sprawach dzieci, tym samym wspierając dzieci i rodziny z dziećmi. Reformy socjalne Aliansu Socjaldemokratycznego doprowadziły do tego, że zwiększeniu uległy zniżki osobowe (persónuafsláttur), zasiłki na dzieci, subwencje rządowe a także ulepszona została sytuacja ekonomiczna osób o najniższych dochodach a emerytom zapewniono emeryturę regulowaną przez indeksację cen. Osoby o najniższych dochodach skorzystały z reform socjalnych ostatnich kilku lat przeprowadzonych przez Alians Socjaldemokratyczny.
Dzisiaj najważniejszym zadaniem systemu opieki społecznej jest ochrona interesów dzieci i rodzin. Zapewnione muszą być równe prawa i dostęp do tego wszystkiego co społeczeństwo ma w swojej ofercie. Celem jest przede wszystkim stworzenie jakościowo dobrego życia dla każdej rodziny.
Ważne jest zapewnienie każdemu pewnego dachu nad głową. Niezbędne jest poruszenie problematyki rodzin zadłużonych i zapewnienie im potrzebnego wsparcia w chwilach obecnego kryzysu. Obciążenia rodzin z uwagi na zadłużenia muszą być uwzględniane według indywidualnych okoliczności, a w przypadkach, kiedy to jest niezbędne, zadłużenia mogą być anulowane. Zagwarantowane musi być minimalne wsparcie dla każdego w zależności od dochodów, posiadanego mienia i zadłużeń.
Dużo uwagi poświęci się ochronie zdrowia i działaniom wymierzonym w zwalczanie chorób i tym samym ulepszając jakość życia. Celem reform systemu opieki zdrowotnej i powszechnego systemu ubezpieczeń jest równość, dostęp, jakość, bezpieczeństwo i skuteczność.

Prawa kobiet i równouprawnienie płci
Zagadnienia równouprawnienia płci i praw kobiet są zagadnieniami kluczowymi w polityce socjalistycznej. W tych słowach nie kryje się tylko to, że mężczyźni i kobiety w świetle prawa mają taki sam zakres praw lecz również to, że zarówno mężczyźni jak i kobiety mają takie same możliwości skorzystania z tych praw. Polityczną ambicją Aliansu Socjaldemokratycznego jest zagwarantowania stuprocentowego równouprawnienia obydwu płci i promowanie tej polityki w rządzie i parlamencie. Aby osiągnąć te cele, Alians będzie realizować wizję równouprawnienia podczas kształtowania swojej strategii politycznej a zadaniem premiera będzie wprowadzenie tej strategii w życie.
Edukacja i kultura
Kultura jest ciągle wzrastającym przemysłem, siłą napędową nowatorstwa, podstawą jakościowo bogatego życia i źródłem jedności pomiędzy ludźmi. Obecna sytuacja ekonomiczna na Islandii powoduje, że powstają nowe możliwości pracy, szczególnie w dzidzinie kultury i sztuki. Wlanie nowego życia właśnie w tę dziedzinę jest wyjątkowo ważne dla całego społeczeństwa islandzkiego.
Wykształcenie jest jednym z kluczowych czynników rozwoju i szczęścia człowieka a także podstawą niezależności finansowej. Przesłanką do odbudowy i nowatorstwa jest współpraca pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i sektorem gospodarczym. Alians Socjaldemokratyczny pragnie zagwarantować dobry system edukacyjny oferujący każdemu różnorodne wykształcenie na dobrym poziomie od przedszkola do szkoły wyższej niezależnie od zdolności, sytuacji ekonomicznej, pochodzenia lub miejsca zamieszkania. Cięcia wydatków na cele edukacyjne nie powinny być globalne lecz powinno się raczej uwględniać dobro dzieci i młodzieży, które najwięcej potrzebują pomocy.
Środowisko i zasoby naturalne
W konstytucji Republiki Islandii należy dokonać zmian tak, aby była ona fundamentem w sprawach ochrony środowiska w przyszłości. Socjaliści na całym świecie pragną zapewnić równouprawnienie płci w kwestii wykorzystywania zasobów naturalnych. Na rynku międzynarodowym Islandia powinna przodować w działalności środowiskowej zarówno w sprawach zmian klimatu jak i wykorzystania energii geotermicznej.

Pomimo tego, że przez ostatnie 6 miesięcy dokonano dużych postępów w sprawach środowiskowych i ochrony przyrody, nadal pozostaje dużo do zrobienia. Sprawą prioretytową rządu jest stworzenie długoterminowego planu działań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Należy stworzyć plan działań wspierających stabilny rozwój terenów pozamiejskich.

Celem rządu powinno być stworzenie ekologicznego przemysłu. Rząd powinien również dołożyć starań do tego, aby Islandia stała się pierwszym krajem na świecie wykorzystującym jedynie ekologiczną energię do ogrzewania domów a także w przemyśle, m.in. w rybołóstwie i systemie komunikacji krajowej.

Dorzecze Þjórsárver będzie chronione zgodnie z propozycją ustawy o ochronie przyrody na lata 2009-2013, nad którą obecnie dyskutuje się w parlamencie.

Projekt wykorzystania i ochrony obszarów naturalnych zostanie przedstawiony w parlamencie zimą 2009-2010 i będzie przyjęty jako ustawa. W czasie opracowywania wszystkich możliwości zapewniona będzie ochrona ważniejszych obszarów.

Pragniemy powiększyć park narodowy w Vatnajökull tak, aby obejmował on również jezioro Langasjór i wododział Jökulsá á Fjöllum, nietknięte tereny wulkaniczne pomiędzy lodowcami Vatnajökull a Mýrdalsjökull.

Doprowadzimy do końca konkretny plan działań mający na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 50% do roku 2050.

Zajmiemy się opracowaniem wysokości opłat za pozwolenie na emisję gazów cieplarnianych i planem dołączenia w jak najkrótszym terminie do europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Na różne sposoby będziemy zachęcać do zmniejszenia ilości wykorzystywanych paliw kopalnych tak, aby Islandia stopniowo uniezależniła się od tego rodzaju paliw. Szczególnie dążyć się będzie do zmniejszenie emisji spalin samochodowych tutaj w kraju.

Stanowczy sprzeciw ze strony społeczeństwa wobec prywatyzacji zasobów rybnych doprowadził do tego, że rząd w końcu zajął się opracowywaniem dodatku do konstytucji dotyczącym tego, że zasoby naturalne są własnością publiczną.
Na krajowym zjeździe Aliansu Socjaldemokratycznego z zadowoleniem przyjęto te plany. Podkreślono również, że posiadanie naturalnych zasobów morskich, o których jest mowa w konstytucji, oznacza, że w rękach parlamentu leży rozwiązanie problematyki własności spowodowanej swobodnym udzielaniem pozwoleń łowieckich.
Celem dodatku do konstytucji jest zagwarantowanie tego, że społeczeństwo będzie otrzymywać dywidenty od posiadania i zarządzania naturalnymi zasobami morskimi w przyszłości. Natychmiastowe zatwierdzenie tego dodatku niewątpliwie uprawomocni wspólne posiadanie zasobów naturalnych przez społeczeństwo. Realizacja tego polegać będzie na ograniczeniu pozwoleń łowieckich i zapewnieniu równych możliwości do łowienia poprzez wypożyczenie tych uprawnień na rynku.
Jednocześnie podkreślamy ten fakt, że rząd musi zapewnić, by finansowe organizacje rządowe nie przyznawały uprawnień łowieckich przed ustaleniem wyraźnych postanowień i że wszystkie umowy muszą być zrewidowane w świetle postanowień wymienionych tutaj.
Przywództwo w przyszłości
Alians Socjaldemokratyczny pragnie być na czele zjednoczenia społeczeństwa w chwilach podejmowania ważnych decyzji, które nas czekają. Najlepiej można osiągnąć to opierając się na zasadach demokracji i wartości socjalizmu talkich jak wspólna odpowiedzialność, pomoc, równość i wolność.
Kópavogur, 29 marca 2009 roku


Arbeit und Wohlfahrt

Samfylking-Parteitag
27.-29. März 2009 in Kópavogur

Politische Leitlinien

Arbeit und Wohlfahrt

Die zentralen Aufgaben der nächsten Regierung liegen in den Bereichen Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik. Island steht an einem Wendepunkt. Hinter uns liegt der Zusammenbruch des Bankensystems und das Scheitern einer Wirtschaftspolitik von Ungleichverteilung und Egoismus. Wir haben ferner mit den Auswirkungen der schlimmsten Weltwirtschaftskrise seit knapp einem Jahrhundert zu kämpfen.
In diesen kritischen Zeiten kann nur sozialdemokratische Politik die richtigen Antworten geben. Die Sozialdemokratie hat den Grundstein für den Wohlstand der Nordischen Länder gelegt und für mehr Gleichheit und bessere Wirtschaftsbedingungen gesorgt als in anderen Ländern.
Wir wollen erreichen, dass sozialdemokratische Werte die Wirtschaftspolitik unseres Landes in den nächsten Jahren voranbringen. Beim Wiederaufbau der Wirtschaft muss Gerechtigkeit gewährleistet werden. Das Wohl der Isländer nach den Wahlen 2009 wird am besten mit einer sozialdemokratischen Regierung gewährleistet, welche einen Antrag auf einen EU-Beittritt Islands stellen und das Volk darüber abstimmen lassen wird.
Wirtschaft und Staat
Wir müssen das Wirtschaftsleben stärken und wirtschaftspolitische Bedingungen schaffen, die das Allgemeinwohl fördern anstatt die Interessen einzelner priviligierter Gesellschaftsgruppen. Die sozialdemokratische Grundregel der Solidarität mit denjenigen, die Hilfe benötigen, bedeutet heute konkret, überschuldeten Familien im Lande zu helfen.
Der Wiederaufbau der Wirtschaft muss gewährleisten, dass Firmen wieder Zugang zu Kapital erhalten. Hierbei dürfen wir keine Zeit verlieren. Der Staat muss die Verschuldung von Unternehmen sorgfältig analysieren und eine transparente, gleichberechtigte Behandlung vergleichbarer Fälle gewährleisten. Auf diese Weise wird das Allgemeinwohl der Bevölkerung am besten sichergestellt.
Alle Massnahmen zur Überbrückung der gegenwärtigen Schwierigkeiten für Unternehmen und Familien müssen zuverlässig und zielgerichtet sein, um günstige Voraussetzungen für einen Konjunkturaufschwung und eine Schuldentilgung zu schaffen. Gleichzeitig benötigen wir eine klare Zukunftsvision für die Finanz- und Währungspolitik unseres Landes sowie die Rahmenbedingungen für den Wiederaufbau.
Der wirtschaftliche Wiederaufbau des Landes muss flankiert werden von einem offenen und demokratischeren Staat. Politische Einflussnahme bei Personalentscheidungen öffentlich-rechtlicher Institutionen haben die Verwaltung unseres Landes geschwächt und unselbständiger gemacht.
Wir benötigen eine Verfassungsänderung, um das Eigentum an den Landesressourcen zu schützen, um Volksabstimmungen zu erlauben und um Verfassungsänderungen durch mit Volks- und Parlamentsabstimmungen ohne anschließende Neuwahlen zu ermöglichen. Wie von Samfylking im Parlament eingebracht, setzen wir uns dafür ein, dass eine Verfassungsversammlung vor dem 1. Dezember 2009 zusammentritt. Repräsentanten des Volkes sollen in der Verfassungsversammlung zusammenkommen und einen Vorschlag für eine neue Verfassung unterbreiten, welche dann zur Volksabstimmung gestellt wird.
Nach dem Zusammenbruch des isländischen Bankensystems war die Kooperation mit unseren Nachbarn eine unserer obersten Prioritäten. Ein kleines Land wie Island ist wirtschaftlich abhängig von anderen Ländern und muss sich an allgemeine Spielregeln halten. Die Kooperation mit dem Internationalen Währungsfonds (IMF) und mit unseren Nachbarn ermöglichte es uns, den Wiederaufbau der isländischen Wirtschaft in Angriff zu nehmen. Um die Volkswirtschaft wieder auf die Beine zu stellen, benötigen wir den internationalen Handel und dazu muss neues Vertrauen aufgebaut werden.
Europa
Zentrale Aufgabe der neuen Regierung ist es, eine gemeinschaftliche Basis für eine zuverlässige und nachhaltige Wirtschafspolitik zu schaffen. Ein wichtiger Bestandteil hiervon sind Gespräche mit der EU über einen Beitritt Islands und eine anschliessende Volksabstimmung über die Ergebnisse diese Gespräche. Für die EU-Beitrittsgespräche sollte ein Fachgremium gegründet werden, welchem unter anderem Vertreter der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände, der Kommunen, der Umweltschutzverbände und Gleichstellungsbeauftragten. Wir wollen sicherstellen, dass die Grundinteressen der isländischen Wirtschaft, insbesondere der Fischerei und der Landwirtschaft, gewahrt und die Naturressourcen Islands geschützt werden.
Wir werden schnellstmöglich die Vorbereitungen treffen, um eine neue Währung einzuführen. Der Antrag auf einen EU-Beitritt Islands und die Vorbereitungen zur Einführung des Euro wird Familien wie Unternehmen zugute kommen, da die isländische Krone hiervon voraussichtlich gestärkt wird und die Zinsen durch günstigere Auslandskredite sinken werden. Die Familien werden mit einem EU-Beitritt besser gestellt sein, da sowohl die Preise für Lebensmittel und allgemeine Verbrauchsgüter als auch die Zinsen sinken werden und die Kopplung an die Inflation mit einer neuen Währung entfallen wird. Eine Vollmitgliedschaft in der EU gewährleistet weiterhin freien Personenverkehr, Zugang zu Universitäten, wissenschaftliche Zusammenarbeit sowie Zugang zu dem grössten Arbeits- und Warenmarkt der Welt. Ein EU-Beitritt ist eine Frage der Demokratie, um die Rechte der Arbeitnehmer und Rechte der Minderheiten zu stärken. Auch wird der Beitritt die nationale Sicherheit stärken.
Wir setzen uns dafür ein, dass nach einem EU-Beitritt die Vielfalt des Arbeitsangebots in ländlichen Gebieten durch Teilnahme an EU-Förderprogrammen ausgeweitet wird und die Kommunen in die Entscheidungsfindung einbezogen werden. Ein EU-Beitritt wird das Demokratiedefizit des EWR-Abkommens korrigieren und den Zugang der Isländer zu allen gesetzlichen Regelungen gewährleisten.
Arbeit
Wir benötigen eine ganzheitliche Ausrichtung des isländischen Wirtschaftslebens mit dem Ziel, Island bis im Jahre 2020 zu einem der zehn wettbewerbsfähigsten Länder der Welt zu machen. Hierzu müssen die wirtschaftlichen Möglichkeiten in den Bereichen Umwelt und Energie untersucht und der Wandel zu einer ökologischen Wirtschaftsordnung vollzogen werden.
Wir wollen die Regierungspläne zur Schaffung von 6000 neuen Arbeitsplätzen in der Bauindustrie, Start-up Unternehmen, Tourismus und Kultur, Fischerei, Energieindustrie und anderen Wirtschaftsbereichen ausführen.
Gleichzeitig werden wir landesweit verschiedene Arbeitsförderungsprogramme starten, um mittelständische Unternehmen sowie Start-ups bei befristeten Einstellungen staatliche Unterstützungen zu gewähren. Industriezweige, in denen besonders viele neue Arbeitsplätze geschaffen werden können, beispielsweise der Strassen- und Hausbau, geniessen hierbei Priorität. Wir wollen das Angebot von LÍN (isländisches Bafög) ausweiten und dafür sorgen, dass Kurse an Schulen und Universitäten in der Sommerzeit für diejenigen angeboten werden, die keine Sommerarbeit bekommen und ihre Ausbildung fortsetzen wollen.
Wohlfahrt
Die Wohlfahrt der Familien ist eines unserer zentralen Anliegen.
In der Regierungsarbeit haben wir die Lage der alten und arbeitsunfähigen Menschen verbessert und dafür gesorgt, dass alle Zugang zum Gesundheitssystem haben, unabhängig von ihrer sozialen Stellung in der Gesellschaft. Wir haben auch ein Programm für die Wohlfahrt der Kinder und deren Familien verabschiedet. Wir haben durchgesetzt, dass der Steuerfreibetrag, das Kindergeld und die Zinserstattung sich zum Vorteil für die schlechter Verdienenden erhöht haben und die Pension- und Rentenansprüche mit einer Inflationsversicherung ausgestattet wurden. Die Schlechtergestellten in unserer Gesellschaft spüren die Verbesserungen, die Samfylking in den vergangenen Jahren im Bereich der Wohlfahrt in die Wege geleitet hat .
Die wichtigste Aufgabe in der heutigen Zeit besteht darin, die Wohlfahrt der Kinder und der Familien zu gewährleisten. Wir wollen allen Familien Lebensqualität ermöglichen und Armut verhindern.
Alle sollen die Möglichkeit eines gesicherten Wohnens für sich und ihre Familien haben. Wir müssen die Probleme der Schuldenlasten der Familien in den Griff bekommen und Unterstützungen für betroffene Familien in dieser schwierigen Zeit bereitstellen. Die monatliche Belastung muss individuell angepasst, Schulden wo notwendig abgeschrieben werden. Eine individuelle Unterstützung nach Einkommen, Besitz und Schulden muss sichergestellt sein.
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Gesundheitsförderung zur Vorbeugung von Krankheiten, was gleichzeitig zur Erhöhung der Lebensqualität beiträgt. Das Ziel aller Verbesserungen im Gesundheits- und Sozialversicherungssystem ist Gleichberechtigung und Qualität, Sicherheit und ökonomische Machbarkeit.
Gleichberechtigung der Frau
Die Gleichstellung von Frauen ist eines der Grundanliegen sozialdemokratischer Politik. Männer und Frauen sollen nicht nur rechtlich gleichgestellt sein, sondern auch tatsächlich die gleichen Möglichkeiten haben, dieses Recht auszuüben. Wir wollen die vollständige Gleichberechtigung von Männern und Frauen erreichen, und stehen dafür, dass dieses Ziel auch auf der politischen Tagesordnung bleibt. Samfylking wird die Gleichstellung der Geschlechter in allen Bereichen voranbringen, die Verantwortung hierfür liegt beim Ministerpräsidenten oder bei der Ministerpräsidentin.
Bildung und Kultur
Kunst und Kultur formen nicht nur die Identität unserer Gesellschaft und tragen zur Lebensqualität in Island bei, sondern haben auch ein hohes Beschäftigungs-, Wachstums- und Erneuerungspotenzial. Unsere wirtschaftliche Lage erfordert neue und unterschiedliche Maßnahmen. Die Dynamik im Kultursektor ist wesentlich höher als in anderen Wirtschaftsbereichen. Daher ist es volkswirtschaftlich sinnvoll, die Kulturwirtschaft zu fördern und Bedingungen zu schaffen, unter denen Kunst und Kultur gedeihen können.
Bildung ist der Schlüssel für individuelle Lebenschancen und hat überragende Bedeutung für die persönliche Entwicklung und Zufriedenheit jedes einzelnen. Um die Herausforderungen dieser Zeit zu bewältigen und die Chancen des Wandels zu ergreifen, bedarf es auch der Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Arbeitsmarkt. Samfylking steht für eine gute und individuelle Ausbildung für alle, vom Kindergarten bis zur Universität. Eine einheitliche Kürzung der Bildungsausgaben darf es nicht geben. Wir setzen Prioritäten bei der Aus- und Weiterbildung von Kindern und Jugendlichen sowie derjenigen, die auf dem Arbeitsmarkt am schlechtesten stehen.
Umwelt und Ressourcen
Wir setzen uns dafür ein, den Schutz der Umwelt in der Verfassung zu verankern. Die Sicherstellung der Ressourcen für kommende Generationen ist vordringliche Aufgabe der Sozialdemokraten in aller Welt. Island soll Vorreiter bei der internationalen Zusammenarbeit zum Klimaschutz und der Nutzung von Erdwärme sein.
Grosse Fortschritte sind schon gemacht worden in den letzten Jahren, aber vor uns liegt noch viel Arbeit. Ein Programm zur Reduzierung der Treibhausgas-Emmissionen ist eines unserer zentralen Anliegen.
Eine ökologische Wirtschafts- und Energiepolitik ist eine der vordringlichen Aufgaben der Regierung. Island sollte weltweit das erste Land sein, welches ausschließlich erneuerbare Energien nutzt, sowohl in Privathaushalten als auch in der Wirtschaft wie der Fischerei- und Verkehrsindustrie.
Wir setzen uns dafür ein, dass Þjórsárver zum Naturschutzgebiet erklärt wird, wie es auf der Agenda des Naturschutzprogrammes 2009 bis 2013 steht und jetzt im Parlament besprochen wird.
Wir wollen einen Plan für die Nutzung und den Schutz von Naturschutzgebieten entwerfen und dem Parlement im Winter 2009/2010 vorlegen.
Wir fordern die Vergrösserung des Naturschutzgebietes Vatnajökulsþjóðgarður mit Langasjó, Jökulsár á Fjöllum sowie des unberührten, aktiven Vulkangebiets zwischen Vatnajökull und Mýrdalsjökull.
Wir wollen konkrete Zeit- und Zielvorgaben durchsetzen, um die Senkung der Treibhausgasemissionen um mindestens 50% bis zum Jahr 2050 zu erreichen.
Wir wollen einen Preis für CO2-Emissionen festsetzen und Island so schnell wie möglich mit dem EU-Emissionshandel vernetzen. Ziel soll sein, fossile Brennstoffe wie Erdgas und Erdöl durch erneuerbare Energien zu ersetzen, mit dem Schwerpunkt auf Senkung des CO2-Ausstosses der Kraftfahrzeuge in Island.

Wegen des Widerstands der Bevölkerung gegen die Privatisierung der Fischbestände ist es nunmehr das Ziel der Regierungsparteien, das Prinzip des Gemeinschaftseigentums in der Verfassung zu verankern. Der Parteitag von Samfylking begrüßt dieses Vorhaben und betont, dass das verfassungsrechtliche Gemeinschaftseigentum an den Fischbeständen den Gesetzgeber verpflichtet, die bestehenden Eigentumsprobleme zu lösen, welche durch die freie Vergabe der Quoten geschaffen wurden. Ziel dieses Vorhabens muss es sein, der Nation als Eigentümerin eine Dividende zu verschaffen und das Gemeinschaftseigentum an den Meeresressourcen für die Zukunft zu sichern. Mit Inkrafttreten dieser Regelung werden die bestehenden Fangrechte abgeschafft und die gleichberechtigte Vergabe von Fischfanglizenzen auf dem freien Markt gewährleistet.
Ebenso fordern wir die Regierung auf, die Finanzinstitutionen im Eigentum des Staates zu verpflichten, während der Übergangszeit Fangrechte nur unter der Bedingung zu übertragen, dass die entsprechenden Verträge den vorgenannten Regelungen bei deren Inkrafttreten anzupassen sind.
Partei der Zukunft
Samfylking will die Nation einigen im Angesicht der vor uns liegenden wichtigen Entscheidungen. Das wird am besten gelingen auf der Grundlage demokratischer Arbeit und sozialdemokratischer Werte, gemeinsamer Verantwortung und Solidarität, Gleichheit und Freiheit.


stefna 2009

Document 3.1.2.

The Social Democratic Alliance’s National Convention in Smárinn Kópavogur March 27th-29th
Political resolution

Work and Welfare

The most important project facing the next government is to ensure the increased production of capital goods, employment and welfare.
The Icelandic nation is at a crossroad. Behind us is the collapse of the banking system, the shipwrecking of our economy, unequal division, and individualism. We struggle with the consequences of one of the worst economic depressions to wash over the world in nearly a century.
Under these circumstances socialism is the only answer. Socialists have laid the foundations of the social welfare system in the Nordic countries and insured better social equality, and the best competitive market known anywhere.
The Social Democratic Alliance, emphasis socialism as the guiding light necessary for economic rehabilitation in the coming years. We must see to it that our economic system is just. The best interest of Icelanders after elections in 2009 will best be served by a socialist government that applies for membership in the European Union and completes the contract with the EU according to the wishes of the people.
The economy and the transformation of the political system
The foundations of the economy must be secured with actions that ensure the benefits of the public rather than special interest groups. The founding rule of the social democratic movement, that those who need the most help should get it, should be a guiding light in the actions that must be taken to help families in dept out of their current difficulties.

In the reconstruction of the economy we must ensure that viable companies are provided with enough capital for business. In that, there is no time to lose. The government needs to deal with the debts of companies and ensure equality in treatment of similar cases. In that way the interests of the public are best ensured in the reconstruction of the economy.
Every action to bridge the era of difficulties for companies and homes will be responsible and purposeful so that favorable conditions are created for economic growth, subsidy of debts and reconstruction. This will be the most difficult hurdle to overcome. Parallel to an action plan there must be a clear vision for the future in basic areas such as monetary policy, future currency and the frame of the economy during the reconstruction.
The economic reconstruction needs to coincide with a more open and democratic government. Political interference in hiring officials has weakened the administrative system and undermined the independence of professional administration. It is necessary to change the Constitution to ensure public ownership of common resources, the public’s right to demand a referendum, and to make it possible to change the Constitution with the agreement of the people and the parliament without a vote to parliament. The Social Democratic Alliance emphasizes that an inaugural meeting will be called no later than December 1st 2009, as is suggested in a government bill before Alþingi. The public’s representatives will attend the inaugural meeting and make a suggestion for a new constitution that the nation must accept with a referendum.
After the bank crash the Social Democratic Alliance emphasized that Iceland take care of their relations with their neighbors and not resign from international laws. A small country in crisis which bases its survival on international trade cannot ignore general rules in international affairs. In cooperation with the International Monetary Fund it was possible to lay the foundation for the economic reconstruction of the country in cooperation with neighboring countries. A turnaround in the economy is based a great deal, on reliable access to foreign markets and the good reputation of Iceland abroad.
Europe
The first task of a new government will be to create a national agreement on responsible economic control. A part of that is to immediately start negotiations with the European Union, and after that put the results before a referendum. Part of the negotiation team will be a consultation group of interested parties such as representatives of industry and workers, representatives of the association of local authorities and representatives of environmental and equality organizations. The Social Democratic Alliance will, during negotiations ensure basic interests of industries especially the Icelandic fishing industry and agriculture as well as defending the natural resources of the country. The party will immediately begin preparations for a currency change.

An application of EU membership and the preparation for the adoption of the Euro will strengthen the economy of the homes and companies in the country since the exchange rate of the ISK is likely to increase, and interest rates will decrease because the country’s credit terms will improve abroad. The position of homes will improve significantly with EU membership since the price of food, interest rates, and common consumer goods will decrease, and the indexation will be abolished with the new currency. Full participation in the cooperation of European states will also ensure the continuation of freedom of movement, access to educational institutions and science cooperation, and access to the largest labour market and market area in the world. EU membership is a matter of democracy that will improve the rights of workers and minorities and increase the national security.
The Social Democratic Alliance will make sure that membership includes strengthening diverse industries in the countryside by participating in the regional development policy of the EU, and ensure that local authorities take part in the decision-making process of matters that concern them. European Union membership will correct the democratic deficit that the European Economy Area membership entails, and ensure that Icelanders have a say in the passing of all legislation in the country.
Labour Issues
An integral offensive policy is to be formed for Icelandic economy with the goal that Iceland be one of the world’s ten most competitive nations by 2020. A special campaign will be taken on to map Iceland’s opportunities in the field of environmentally sound industry, and transform the industry towards a green economy.
The government’s plans to create up to 6000 new jobs in the building industry, innovation and start up companies, tourism and culture industry, fishing industry, energy consuming industry and other fields will be launched.

The Social Democratic Alliance will also work for a diverse labour campaign all over the country which entails that small, medium and new companies receive support from the Unemployment Insurance Fund and the Directorate of Labour, in order to hire employees who are searching for employment. Emphasis will be put on labour demanding projects, such as in the building industry and transport improvements, and in the prioritisation of new projects. Projects which result in new jobs will be taken into account while allocating official funds. The Icelandic Student Loan Fund’s rules will be changed to make it easier for those who want to go to school, rather than actively seek employment, to receive a student loan. Finally, the possibility to take classes on a secondary school level will be increased during the summer time and vocational training facilities utilized for students that do not get a summer job but would like to improve their education.

Welfare
The Social Democratic Alliance stresses the importance of family welfare, protecting homes and healthy life styles.

During recent governments, Social Democratic Alliance has emphasized improving the rights of the elderly and disabled to welfare, ensuring access to the health system independent of financial status and to start an action plan on children’s issues, thereby increasing community support to children, and families with children. The Social Democratic Alliance’s welfare reforms lead to increased personal tax-free allowance, child care benefits and interest subsidies. It also leads to benefits for those with less income, and pensioners were ensured an index adjusted pension. Those with little money have benefitted from the Social Democratic Alliance’s welfare reforms for the past few years.

The welfare system’s most important project in current circumstances is to protect the interests of the children and families who are most vulnerable. Equal rights and access to the qualities of life which society has to offer must be ensured. The goal is to ensure that no family suffers.

It is important that everybody have a roof over their heads. The debt dilemma of families must be answered, and necessary support ensured so that these families can face this temporary crisis. The family welfare system must adjust the debt burden according to each and every individual’s circumstances, for example write off debts where it is necessary. Minimum support which takes into account income, assets and debt must be ensured.

Emphasis will be placed on improvement of health as a precautionary measure against diseases and as a way to increase quality of life. The goal of improvements in the health and social security system is equality, easy access, quality, safety and efficiency.

Women’s Rights and Gender Equality
Gender equality and women’s rights are one of the corner stone’s of socialism. The words don’t only imply that men and women have the same rights according to law but also men and women have an equal opportunity to take advantage of their rights. The Social Democratic Alliance states a clear political will to ensure full equality between men and women and will continue to assume reasonability in its progress within the government and congress. To that end, the Alliance will integrate equality views in policy making at all levels and make the prime minister responsible for enforcing it.
Education and culture
Culture is a growing industry, the moving spirit behind innovation, the mainstay of quality of life, and the source of people’s feeling of unity. Our current economic situation calls for new and diverse employment opportunities in Iceland which promote even further situations, especially in culture and arts. It is therefore explicitly advantageous to breathe new life into this sector.
Education is one of the key factors in the development and happiness of an individual and also the basis of their economic independence. Essential to restoration and innovation is cooperation between educational institutions and the employment sector. The Social Democratic Alliance wants to guarantee a good education system which offers everyone a diverse and high-quality education, from play-school all the way to university, regardless of situation, wealth, origin or occupation.
Cut backs in education should not be across the board, but rather prioritized for the good of those children and youths who need the most assistance.
Environment and natural resources
The republics constitution must be changed so that it becomes the foundation of environmental protection in the future. Socialists all around the world wish to ensure equality when it comes to utilizing natural resources. Iceland is to be in the forefront of environmental work on an international level, whether in climate control or in the utilization of geothermal heat.

Big steps have been taken in environmental and natural protection in the past 6 months but there is still work to be done. The government’s priority is to develop a plan of action for decreasing greenhouse gas emissions. Plans must be made to improve the sustainable development of inhabited areas.

The government’s goal is a green industrial policy. Care must be taken so that Iceland becomes the first country to not only use clean inland energy for heating of houses, but also in labour, including fishing and transport.

Þjórsárver is to be preserved in accordance to the proposal of the natural protection act for the years 2009-2013, which is now in deliberation in Alþingi.

A framework programme on utilization and protection of nature will be proposed in Alþingi in the winter of 2009-2010 and set as law. Important areas will be ensured protection, while an integral sorting of all possibilities of utilization are being worked on.

We want to enlarge the national park of Vatnajökull so that it also covers Langasjór, the watershed of Jökulsá á Fjöllum, and untouched areas of volcanic activity between the glaciers Vatnajökull and Mýrdalsjökull.

We are also working on completing an action plan, with scheduled and numbered goals, and for decreasing greenhouse gas emissions by at least 50% by the year 2050.

We will work to put a price on greenhouse gas emission permits and joining the European Union Emission Trading System as quickly as possible. Encourage less use of fossil fuels, for example by employing economical stimuli so that Iceland becomes independent of fossil fuel. Such stimuli should especially aim to decrease greenhouse gas emission from vehicles.

The firm opposition against privatization of the fish stock has lead to the government finally working towards constitutional provisions stating that natural resources are public property.
The Social Democratic Alliance’s national convention welcomes these plans but emphasizes that the constitutional public property of the sea means that it becomes the duty of Alþingi to solve the ownership problem which arose because of free endorsement of harvest rights.
The goal of a provision regarding public property must be to ensure that the country receive the dividend of full ownership and authority over marine resources in the future. The immediate ratifying of this provision would inevitably validate the nation’s joint ownership of the sea’s resources. This would be done by limiting fishing rights and securing equal opportunity to quota utilization by renting them on a market.
Additionally, the party points out that the government must make sure that government finance organisations do not allocate quotas until clear provisions are set and that all contracts are reviewed in light of the policies stated here.

Leadership in the future
The National Democratic Alliance wants to lead the reunification of the nation regarding the important decisions that lie ahead. The best way to do that is on the basis of democratic procedure and the values of the Socialist movement about collective reasonability and collective help, equality and freedom.

Kópavogur March 29th 2009


voting Right

Voting Right’s

Those who are members of The Social Democrat Alliance’s (Samfylking) southwestern district, and are eligible to vote, may vote in their district’s primary elections. Voters must be registered in The Social Democrat Alliance before 6:00 pm on 10 March 2009.

If you are not a member of The Social Democratic Alliance but are eligible to vote in the southwestern district primary you may still vote by registering as a supporter before 6:00 pm on 10 March 2009. It will be possible to register on the website samfylking.is -exact dates to come later. To be eligible to vote in the party’s primary you must have legally registered your domicile with the National Registry (Þjóðskrá) before Sunday, 1 March 2009. You will need to produce ID when voting.

Absentee ballots
If you are out of town, do not use a computer, or just prefer to vote the old-fashioned way, you may vote at the Samfylking office in Kopavogur or Hafnarfjörður between 4:00-6:00 pm on the 12th and 13th of March. Voter’s assistance will be available.


kosningaréttur - litháisku

Balsavimo teise

Asmenys, galintys balsuoti preliuminariuose rinkimuose,yra Socialdemokratu partijos nariai Pietvakariu rinkimineje apygardoje (Suðversturkjördæmi), gyvenantys arba turintys teise balsuoti siame regione.Asmenys,norintys balsuoti preliuminariuose Socialdemokratu partijos rinkimuose turi buti sios partijos nariais.Naujais sios partijos nariais galima tapti prisiregistravus internetu Socialdemokratu partijos tinklalapyje www.samfylkingin.is iki siu metu kovo men. 10 d. 18 val.

Asmenys,palaikantys Socialdemokratu partija bei turintys teise balsuoti sioje rinkimineje apygardoje artejanciuose Islandijos parlamento rinkimuose,taciau neesantys sios partijos nariais gali taip pat balsuoti.Jie turetu prisiregistruoti palaikanciuju Socialdemokratu partija sarase anksciau minetame tinklalapyje www.samfylkingin.is iki siu metu kovo men. 10 d. 18 val. Issamesne informacija del registracijos pradzios bus paskelbta veliau.Rinkeju sarasai bus sudaromi vadovaujantis Nacionalinio registro (Þjóðskrá) gyvenamosios vietos registracijos s/m kovo men.1 d. duomenimis.Balsavimo apylinkeje butina su savimi tureti asmens tapatybes pazymejima.

Isankstinis balsavimas

Vyks siu metu kovo men. 12 (ketvirtadieni) ir 13 (penktadieni) dienomis Socialdemokratu partijos pastatuose Kópavogur ir Hafnarfjörður miesteliuose nuo 16 iki 18 val.Asmenys,negalintys balsuoti rinkimu diena,neturintys galimybes naudotis internetu ar tiesiog norintys balsuoti senamadiskai popieriniame blanke yra kvieciami balsuoti is anksto. Visokeriopa pagalba balsuojant bus suteikiama vietoje.


kosningaréttur

Kosningaréttur
Þeir sem geta kosið í prófkjörinu eru félagar í Samfylkingarfélögunum í Suðversturkjördæmi sem eiga lögheimili eða hafa kosningarétt í Suðvesturkjördæmi. Kjósendur verða að vera skráðir í Samfylkinguna fyrir kl. 18 10. mars 2009.

Stuðningsmenn Samfylkingarinnar sem hafa kosningarétt í Suðvesturkjördæmi í komandi alþingiskosningum sem eru ekki skráðir í flokkinn geta einnig kosið. Þeir þurfa að skrá sig á stuðningsmannalista fyrir kl. 18 10. mars. Skráning mun fara fram á síðunni samfylking.is. Tilkynnt verður síðar hvenær verður hægt að byrja að skrá sig.
Miðað er við skráð lögheimili í þjóðskrá sunnudaginn 1. mars 2009. Framvísa þarf ersónuskilríkjum á kjörstað.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla
Fer fram fimmtudaginn 12. mars og föstudaginn. 13. mars í húsnæði Samfylkingarinnar í Kópavogi og Hafnarfirði frá kl. 16 - 18.. Þeir sem ekki eiga heimangegnt á kjördag, hafa ekki aðgang að tölvu, nota ekki heimabanka eða vilja kjósa með gamla laginu á pappír, er velkomið að kjósa utan kjörfundar. Öll aðstoð við kosninguna á kjörstað.


Næsta síða »

Innskráning

Ath. Vinsamlegast kveikið á Javascript til að hefja innskráningu.

Hafðu samband